مراحل تولید مبلمان این شرکت
مراحل تولید مبلمان این شرکت
چوب های به کار رفته در تولیدات ما از نوع راش بوده که در ابعاد مختلف از جنگل تهیه شده و به صورت تخته و با توجه به تاریخ برش به انبار چوب خشک کنی منتقل و نگهداری می شوند.
تولیدات مدرن
تولیدات مدرن
تولیدات مدرن : در این بخش از تولیدات مبلمان کنز مدل های منتخب از دوره های لاکر چینی با طراحی های ایتالیایی و همچنین راحتی آمریکایی و سایر مدل ها تولید می شود .
تولیدات کلاسیک
تولیدات کلاسیک
چوب های به کار رفته در تولیدات ما از نوع راش بوده که در ابعاد مختلف از جنگل تهیه شده و به صورت تخته و با توجه به تاریخ برش به انبار چوب خشک کنی منتقل و نگهداری می شوند.
<   <<  1  >>   >